شماره کارت بانکی جهت خرید آنلاین گل

بانک کشاورزی به نام آقای محمد حسنی  :  3209 – 9307 – 7011 – 6037

شماره شبا
IR020160000000000883502958

بانک کشاورزی
به نام محمد حسنی

 برای پرداخت خارج از ایران از (مستر کارت و ویزا کارت)

Account number :00034319
Sort code :87_70_01
Bank name: TSB
Mohammad Nasibinejad

IBAN:GB52TSBS87700100034319
BIC: TSBSGB2AXXX

شماره تماس : 00989026637172 – 00989104198492