در برخی شرایط که زبان از ابراز احساسات و صمیمیت قاصر میشود گل ها با زیبایی و رسایی هرچه تمام پیام شما را به دیگران میرسانند.هیچ چیز نمیتواند به اندازه زیبایی یک گل در ابراز قدردانی و یا بزرگداشت و گرامیداشت عزیزی موثر باشد.