گل ها از نعمت های زیبای الهی هستند که در شرایط و موقعیت های مختلف استفاده میشوند و موجب خوشحالی و  لبخند اطرافیانمان میشوند .حال تصور کنید در کنار گل ها هدیه مورد علاقه افراد را نیز به آن ها تقدیم کنید بی شک شوقی وصف ناپذیر را به آن ها هدیه داده اید.