قیمت روز گل شاخه بریده

قیمت درج شده برای بازار گل میباشد، انگور سعی می کنند هر روز قیمت های گل شاخه ای را آپدیت کند!