تاثیر گل ها درایجاد آرامش و کاهش استرس بر کسی پوشیده نیست و این به علت حس لذتی است که از مشاهده و داریافت گل به شخص دست میدهد از این رو به هنگام عیادت بیمار از گل استفاده میشود تا روند بهبودی سریع تر اتفاق افتاده و از سطح استرس و اضطراب بیمار کاسته شود.