معرفی گیاهان آپارتمانی بر اساس حروف الفبا

نام گیاهان با حرف آ (الف)

آزالیا
Azalea

♦ دائمی و گلدار
♦ هوای مرطوب
♦ نور غیر مستقیم

روش نگهداری گل آزالیا

گل آروندیناریا
Arundinaria

♦ دائمی
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای خشک
♦ گلدار
روش نگهداری گل آروندیناریا

آروکاریا (کاج مطبق)
Araucaria

♦ دائمی
♦ نیمه سایه
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل کاج مطبق

آردیسیا
Ardisia

♦ گلدار
♦ دائمی
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل آردیسیا

آرالیا
Aralia

♦ دائمی
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل آرالیا

آکاسیا
Acacia

♦ گلدار
♦ هوای خشک
♦ نور غیر مستقیم

روش نگهداری گل آکاسیا

گل آفلاندرا
Apheleandra

♦ دائمی
♦ نور مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل آفلاندرا

آستیلب
Astilbe

♦ دائمی
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گیاه آستیلب

اسپارمانیا
Sparmannia

♦ دائمی و گلدار
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل اسپارمانیا

آسپاراگوس
Asparagus

♦ دائمی
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل آسپاراگوس

نام گیاهان با حرف ب

بروملیادها
Bromeliads

♦ دائمی و گلدار
♦ هوای مرطوب
♦ نور غیر مستقیم

روش نگهداری گل بروملیادها

برگ عبایی
Aspidistra

♦ دائمی
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای خشک
♦ بوته
روش نگهداری گل برگ عبایی

برگ انچیری
Monstera

♦ دائمی
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل برگ انجیری

برتولونیا
Bertolonia

♦ گلدار
♦ نیمه سایه
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل برتولونیا

بداغ
Viburnum

♦ دائمی و گلدار
♦ نور مستقیم
♦ هوای مرطوب
♦ نیمه سایه
روش نگهداری گل بداغ

نام گیاهان با حرف پ

پاپیتال
Hedera

♦ دائمی
♦ هوای مرطوب
♦ رونده

روش نگهداری گل پاپیتال

پایپر (فلفل تزئینی)
Piper

♦ دائمی
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب
♦ رونده
روش نگهداری گل پایپر

پاندانوس
Pandanus

♦ دائمی
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل پاندانوس

پامچال
Primula

♦ دائمی و فصلی
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب
♦ گلدار
روش نگهداری گل پامچال

پاکیس تاکیس
Pachystachys

♦ دائمی
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب
♦ گلدار
روش نگهداری گل پاکیس تاکیس

نام گیاهان با حرف ت

تاجریزی زینتی
Solanum

♦ دائمی و گلدار
♦ هوای مرطوب
♦ نور مستقیم و غیر مستقیم

روش نگهداری تاجریزی زینتی

ترادسکانتیا (برگ بیدی)
Tradescantia Group

♦ گلدار و دائمی
♦ نور مستقیم و غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب
♦ رونده و آویز
روش نگهداری گل برگ بیدی

تیلاندزیا
(سرخس شکوهمند)
Tillandsia

♦ گلدار
♦ هوازی

روش نگهداری گل تیلاندزیا

نام گیاهان با حرف ج

جاکاراندا
Jacaranda

♦ دائمی و گلدار
♦ هوای مرطوب
♦ نور مستقیم و غیر مستقیم

روش نگهداری گل جاکاراندا

جاکوبینیا
Jacobinia

♦ گلدار و دائمی
♦ غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل جاکوبینیا

نام گیاهان با حرف ح

حسن یوسف
Cloeus

♦ دائمی
♦ هوای خشک
♦ دارای برگ رنگی

روش نگهداری گل حسن یوسف

نام گیاهان با حرف خ

خرزهره
Nerium

♦ دائمی
♦ هوای خشک
♦ گلدار

روش نگهداری گل خرزهره

ختمی زینتی
Hibiscus

♦ دائمی و گلدار
♦ هوای مرطوب
♦ نور غیرمستقیم

روش نگهداری گل ختمی زینتی

خورشیدی
Clivia

♦ دائمی و گلدار
♦ هوای مرطوب
♦ نور غیر مستقیم

روش نگهداری گل خورشیدی

نام گیاهان با حرف ر

رادرماشرا
Radermachera

♦ دائمی
♦ هوای خشک
♦ نور مستقیم و غیر مستقیم

روش نگهداری گل رادرماشرا

گل رکشتاینریا
Rechsteineria

♦ دائمی
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب
♦ گلدار
روش نگهداری گل رکشتاینریا

روئه
Rhoeo

♦ دائمی و گلدار
♦ نور غیرمستقیم و نیمه سایه
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل روئه

روشه آ
Rochea

♦ گلدار و دائمی
♦ نورمستقیم و غیرمستقیم
♦ هوای خشک

روش نگهداری گل روشه آ

رولیا
Ruellia

♦ دائمی و گلدار
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب
♦ آویزی
روش نگهداری گل رولیا

نام گیاهان با حرف س

ساکسی فراگا
Saxifraga

♦ دائمی
♦ هوای مرطوب
♦ نور غیر مستقیم
♦ رونده
روش نگهداری گل ساکسی فراگا

سالپی گلوسیس
Salpiglossis

♦ فصلی و گلدار
♦ نور مستقیم و غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل سالپی گلوسیس

سانس ویریا
Sansevieria

♦ دائمی و گلدار
♦ نور مستقیم و نیمه سایه
♦ هوای خشک

روش نگهداری گل سانس ویریا

سانکزیا
Sanchezia

♦ گلدار و دائمی
♦ نور غیرمستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل سانکزیا

سجافی
Chlorophytum

♦ دائمی و گلدار
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل سجافی

نام گیاهان با حرف ش

شفلرا
Schefflera

♦ دائمی و گلدار
♦ هوای مرطوب
♦ نور غیر مستقیم

روش نگهداری گل شفلرا

شمشاد
Buxus

♦ دائمی
♦ نور مستقیم
♦ هوای خشک

روش نگهداری گل شمشاد

شمعدانی
pelargonium

♦ دائمی و گلدار
♦ نور مستقیم
♦ هوای خشک

روش نگهداری گل شمعدانی

شویدی
Asparagus

♦ دائمی
♦ نور غیرمستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل شویدی

شیزانتوس
Schizanthus

♦ فصلی و گلدار
♦ نور مستقیم و غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل شیزانتوس

نام گیاهان با حرف ف

فاتسهدرا
Fatshedera

♦ دائمی
♦ هوای مرطوب
♦ نور غیر مستقیم

روش نگهداری گل فاتسهدرا

فاتسیا
Fatasia

♦ دائمی
♦ نور مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل فاتسیا

فلیکیا
Felicia

♦ دائمی و گلدار
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل فلیکیا

فوکسیا
Fuchsia

♦ دائمی و گلدار
♦ نور غیرمستقیم
♦ هوای مرطوب
♦ رونده
روش نگهداری گل فوکسیا

فیتونیا
Fittonia

♦ دائمی
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل فیتونیا

فیکوس
Ficus

♦ دائمی
♦ هوای مرطوب و نیمه سایه
♦ نور مستقیم و غیر مستقیم

روش نگهداری گل فیکوس

فیلودندرون
Philodendron

♦ دائمی
♦ نور مستقیم
♦ هوای مرطوب
♦ رونده
روش نگهداری گل فیلودندرون

فیلیتیس
Phyllitis

♦ دائمی
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل فیلیتیس

نام گیاهان با حرف ل

لاشنالیا
Lachenalia

♦ دائمی و گلدار
♦ هوای مرطوب
♦ نور غیر مستقیم و مستقیم

روش نگهداری گل لاشنالیا

لاله
Tulips

♦ فصلی
♦ نور غیر مستقیم
♦ گلدار

روش نگهداری گل لاله

لیسیانتوس
Lisianthus

♦ فصلی و گلدار
♦ نور مستقیم و غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل لیسیانتوس

لیندا
Beaucarnea

♦ دائمی
♦ نیمه سایه
♦ هوای خشک

روش نگهداری گل لیندا

نام گیاهان با حرف هـ

هبه
Hebe

♦ دائمی و گلدار
♦ هوای مرطوب
♦ نور غیر مستقیم

روش نگهداری گل هبه

هپتاپلوروم
Heptapleurum

♦ دائمی
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل هپتاپلوروم

هلکسین (اشک نوزاد)
Helxine

♦ دائمی
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب
♦ آویز
روش نگهداری گل هلکسین

هلی کانیا
Heliconia

♦ دائمی
♦ نور مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل هلی کانیا

هلیوتروپیوم
Heliotropium

♦ دائمی و گلدار
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل هلیوتروپیوم

همانتوس
Haemanthus

♦ دائمی
♦ هوای مرطوب
♦ گلدار

روش نگهداری گل همانتوس

همیگرافیس
Hemigraphis

♦ دائمی
♦ نور مستقیم و غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب
♦ رونده
روش نگهداری گل همیگرافیس

هورتانزیا
Hydrangea

♦ دائمی و گلدار
♦ نور غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل هورتانزیا

هویا
Hoya

♦ دائمی و گلدار
♦ هوای مرطوب
♦ آویز

روش نگهداری گل هویا

هیپوستس
Hypostes

♦ دائمی و گلدار
♦ نور مستقیم و غیر مستقیم
♦ هوای مرطوب

روش نگهداری گل هیپوستس

هیپوسیرتا
Hypocyrta

♦ دائمی و گلدار
♦ هوای مرطوب و نیمه سایه
♦ نور مستقیم و غیر مستقیم

روش نگهداری گل هیپوسیرتا