تقدیم چند شاخه گل در اولین دیدار میتواند راه خوبی برای شروع یک مکالمه باشد .گل ها در لحظه ای که زبان از ادای کلمات قاصر است به کمک شما خواهند شتافت و محبوبتان را شگفت زده خواهد کرد.